UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMIL

Misja Narodów Zjednoczonych w Liberii

The United Nations Mission in Liberia

Miejsce działań: Liberia


UNMIL – obserwacja przebiegu referendum przez indyjskich funkcjonariuszy policji, 23 sierpnia 2011 r.
UNMIL – obserwacja przebiegu referendum przez indyjskich funkcjonariuszy policji, 23 sierpnia 2011 r.

Tło konfliktu

Pierwsza wojna domowa w Liberii trwała z przerwami od 1989 do 1997 roku i pochłonęła 150 tysięcy istnień ludzkich. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African States – ECOWAS) była zaangażowana w pokojowe rozwiązanie sporu od samego początku jego trwania, czego efektem było powołanie przez nią w 1990 roku wojskowej grupy obserwacyjnej ECOMOG. Przedstawicielom ECOMOG udało się w 1993 roku nakłonić zwaśnione strony do podpisania pokoju w miejscowości Cotonou w Beninie. W tym samym roku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała Misję Obserwacyjną Narodów Zjednoczonych w Liberii (United Nations Observer Mission in Liberia – UNOMIL), której celem było wsparcie misji ECOMOG w utrzymaniu pokoju z Cotonou. UNOMIL była pierwszą w historii misją utrzymania pokoju podjętą przy współpracy z inną misją pokojową utworzoną przez organizację regionalną.

W 1997 roku odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał Charles Taylor. Nowy prezydent powołał rząd i zapowiedział politykę pojednania i jedności narodowej. Cel UNOMIL został osiągnięty, a sam mandat misji wygasł w sierpniu 1997 roku. Na jej miejsce powołano Biuro ds. Wspierania Budowy Pokoju w Liberii (United Nations Peace – building Support Office in Liberia – UNOL), którego głównym celem było promowanie narodowego pojednania i dobrych rządów, a także mobilizacja pomocy międzynarodowej na rzecz odbudowy i rozwoju kraju.

Ghański batalion misji UNMIL podczas patrolu, 17 kwietnia 2009 r.
Ghański batalion misji UNMIL podczas patrolu, 17 kwietnia 2009 r.

Jednakże w 2003 roku doszło do ponownych napięć w Liberii. Brak porozumienia między rządem a opozycją co do zasad sprawowania władzy, łamanie praw człowieka, represje wobec przeciwników politycznych i brak reform sektora bezpieczeństwa narodowego doprowadziły do wybuchu kolejnej wojny domowej. 8 lipca 2003 roku Sekretarz Generalny ONZ powołał Specjalnego Przedstawiciela ds. Liberii, którego zadaniem była koordynacja pracy wszystkich agend ONZ działających w Liberii oraz wsparcie rozmów pokojowych. 1 sierpnia 2003 roku Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję 1497 przewidującą utworzenie sił międzynarodowych i  stabilizacyjnych nie później niż do 1 października 2003 roku. 18 sierpnia 2003 roku strony konfliktu podpisały porozumienie pokojowe w Accra, w którym zwróciły się z prośbą do ONZ o wysłanie sił międzynarodowych do Liberii, powołując się na Rozdział VII Karty Narodów Zjednoczonych. 19 września 2003 roku Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję S/RES/1509, powołującą Misję Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL).

Helikopter NZ podczas patrolu powietrznego nad Liberią, 16 września 2008 r.
Helikopter NZ podczas patrolu powietrznego nad Liberią, 16 września 2008 r.

UNMIL powołano jako wielowymiarową operację pokojową, w której skład wchodzą komponenty: polityczny, militarny, policyjny, wymiaru sprawiedliwości, spraw cywilnych, praw człowieka, równości płci, ochrony praw dziecka, rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji, informacji publicznej oraz wsparcia. Ponadto, UNIMIL współpracuje zarówno z regionalnymi organizacjami, takimi jak Unia Afrykańska i Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, a także z misjami ONZ w Sierra Leone (UNAMSIL) i na Wybrzeżu Kości Słoniowej (MINUCI) oraz z Biurem ONZ dla Afryki Zachodniej (United Nations Office for West Africa - UNOWA).

Mandat UNMIL obejmuje:

  • nadzorowanie wprowadzania zawieszenia broni,
  • ochrona personelu, obiektów i sprzętu ONZ,
  • wspieranie pomocy humanitarnej i działań na rzecz ochrony praw człowieka,
  • pomoc w reformie systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym szkolenie lokalnej policji oraz formowanie nowej, zrestrukturyzowanej armii Liberii,
  • wspieranie wdrażania w życie postanowień pokojowych.
Zobacz również:

The United Nations Mission in Liberia
http://unmil.unmissions.org/

The United Nations Mission in Liberia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/index.shtml