UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

BNUB

Biuro Narodów Zjednoczonych w Burundi

United Nations Office in Burundi

1 stycznia 2011 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała misję polityczną o nazwie Biuro Narodów Zjednoczonych w Burundi (BNUB). W kraju trwa konflikt na tle etnicznym pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi, który pochłonął setki tysięcy ofiar. Powołane w 2011 roku Biuro zastąpiło działające na tym terenie od 2006 roku Zintegrowane Biuro ONZ (United Nations Integrated Office in Burundi - BINUB). Misji przewodniczy Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. Burundi. Zadaniem BNUB jest wspieranie rządu Burundi w podejmowaniu wszelkich działań na rzecz pokoju oraz utrzymania stabilnej sytuacji w kraju.

Mandat

  • wspieranie rządu Burundi we wzmacnianiu instytucji krajowych, zwłaszcza systemu sprawiedliwości i parlamentu, tak aby działały one zgodnie z międzynarodowymi standardami i zasadami
  • promowanie oraz ułatwianie dialogu pomiędzy podmiotami krajowymi oraz pojednania wśród społeczeństwa
  • wspieranie udziału społeczeństwa obywatelskiego w życiu politycznym
  • wprowadzanie przejściowych systemów sprawiedliwości oraz wspieranie działań zwalczających bezkarność
  • promowanie i ochrona praw człowieka
  • wspieranie rozwoju ekonomicznego kraju i strategii redukcji ubóstwa uwzględniającej potrzeby najbiedniejszych ludzi oraz działania na rzecz budowania pokoju
Zobacz również:

United Nations Office in Burundii
http://bnub.unmissions.org/