UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAMI

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku

United Nations Assistance Mission in Iraq

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku została powołana na lata 2003 – 2012. Misji politycznej UNAMI (United Nations Assistance Mission in Iraq) przewodniczy Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ dla Iraku oraz dwóch jego zastępców, którzy zajmują się prawami człowieka, kwestiami politycznymi, nadzorem działalności jednostek Narodów Zjednoczonych w regionie. Jeden z zastępców pełni funkcję Stałego Koordynatora ONZ oraz Koordynatora ds. Humanitarnych w Iraku. Misja działa w ramach Departamentu Spraw Politycznych i jest wspierana przez Departament Operacji Pokojowych ONZ oraz jest wspierana przez Departament Wsparcia Polowego (Department of Field Support – DFS). Misja ma swoje siedziby w Bagdadzie oraz innych miejscach na terenie kraju.

UNAMI wspierała prace Irakijczyków w tworzeniu projektu i wprowadzaniu w życie ustawy konstytucyjnej z 2005 roku oraz w przeprowadzaniu wyborów parlamentarnych na terenie kraju w 2005, 2009 i 2010 roku. Misja wspiera podejmowanie dialogu wewnątrz państwa oraz z państwami sąsiednimi, w szczególności dotyczącego spornych granic oraz przyszłego statusu miasta Kirkuk. UNAMI wspiera parlament Iraku i Radę Reprezentantów w kwestiach konstytucyjnych.

UNAMI współpracuje z irackimi ministerstwami, instytucjami sądownictwa oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu utworzenia stabilnego systemu ochrony praw człowieka oraz powołania Niezależnej Wysokiej Komisji Praw Człowieka (Independent High Commission for Human Rights – IHCHR). Misja co pół roku składa raport dotyczący przestrzegania praw człowieka w Iraku. Agendy ONZ na terenie kraju zajmują się takimi dziedzinami jak zdrowie, edukacja, gospodarowanie wodą oraz warunków sanitarnych. UNAMI wspiera osoby przesiedlone wewnętrznie, uchodźców oraz osoby powracające do kraju.


Spotkanie Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego
ds. Iraku z Prezydentem autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku, wrzesień 2011.

Zadania

  • wspieranie inkluzywnego i politycznego dialogu oraz krajowego pojednania
  • uczestniczenie w organizacji procesu wyborczego oraz w przeprowadzaniu krajowego spisu ludności
  • wspieranie rządu Iraku w kwestiach rozwoju gospodarczego oraz systemu usług społecznych
  • pomoc w podejmowaniu dialogu pomiędzy Irakiem a państwami sąsiednimi
  • promowanie i ochrona przestrzegania praw człowieka
  • pomoc w przeprowadzaniu reform systemu sądownictwa oraz podejmowanie kwestii prawnych
Zobacz również:

Irak – Ośrodek Informacji ONZ
http://www.unic.un.org.pl/irak/

United Nations Assistance Mission in Iraq
http://unami.unmissions.org/