UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNSCOL

Biuro Specjalnego Koordynatora Narodów Zjednoczonych ds. Libanu

Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon

Biuro Specjalnego Koordynatora NZ ds. Libanu (Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon - UNSCOL) koordynuje prace jednostek Organizacji Narodów Zjednoczonych na terenie tego kraju. Misji przewodniczy Specjalny Koordynator ONZ ds. Libanu, który jest wspierany w swojej pracy przez Stałego Koordynatora pełniącego również funkcję Koordynatora ds. Humanitarnych w Libanie. Specjalny Koordynator NZ ds. Libanu przede wszystkim bierze udział w dyskusjach politycznych podejmowanych z lokalnymi władzami, podejmuje rozmowy z partiami politycznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiskiem dyplomatycznym.

W 2000 roku powołano Osobistego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Południowego Libanu. Jego celem było wspieranie międzynarodowych wysiłków na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Południowym Libanie. W 2005 roku mandat misji został rozszerzony, tak aby obejmowała ona swoimi działaniami terytorium całego Libanu. W 2007 roku misja przyjęła nazwę Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon - Biuro Specjalnego Koordynatora NZ ds. Libanu.

Zadania

  • koordynowanie działań jednostek Narodów Zjednoczonych na terenie Libanu
  • współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi zaangażowanymi w programy rozwojowe i odbudowę kraju
  • podejmowanie kwestii związanych z przeprowadzaniem reform systemu wyborczego, bezpieczeństwem przygranicznym, umacnianiem rządów prawa oraz dobrego rządzenia w kraju
  • promowanie idei praw człowieka
  • monitorowanie sytuacji Palestyńczyków w Libanie
  • podejmowanie działań prowadzących do rozwiązania kwestii spornych i osiągnięcia pokojowego konsensusu pomiędzy zwaśnionymi stronami
Zobacz również:

Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon
http://unscol.unmissions.org/