UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOWA

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Afryki Zachodniej

United Nations Office for West Africa

Biuro NZ ds. Afryki Zachodniej (United Nations Office for West Africa - UNOWA) zostało powołane w styczniu 2002 roku. Podobnie jak Regionalne Centrum NZ ds. Dyplomacji Prewencyjnej w Azji Środkowej i Regionalne Biuro NZ ds. Afryki Środkowej, podlega Departamentowi Spraw Politycznych ONZ. Na czele misji stoi Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego. UNOWA jest pierwszym biurem ONZ, które podjęło działania w dziedzinie zapobiegania konfliktom oraz budowania pokoju. Celem misji UNOWA jest wspieranie działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na terenie Afryki Zachodniej.

Afryka Zachodnia jest regionem pełnym obaw i nadziei. W ostatnich latach nastąpił postęp w takich dziedzinach jak zapobieganie konfliktom, budowanie pokoju i odbudowa kraju. Jednak postęp ten jest zagrożony z powodu niestabilnej sytuacji w regionie i trwających tam konfliktów zbrojnych. Mimo to wiele państw zachodnioafrykańskich wkroczyło na drogę ku osiągnięciu stabilnej i pokojowej sytuacji, podczas gdy inne wciąż funkcjonują w atmosferze konfliktu.

W czterech państwach afrykańskich: Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea-Bissau, Liberia oraz Sierra Leone, działają misje pokojowe ONZ. Wiele agend ONZ pozostaje zaangażowanych w unormowanie sytuacji politycznej, przestrzeganie praw człowieka oraz sprawy humanitarne i rozwojowe w regionie.

Mandat

  • wzmacnianie zdolności państw do zapobiegania konfliktom oraz do stosowania mediacji w sytuacjach konfliktowych w regionie
  • monitorowanie rozwoju sytuacji politycznej w Afryce Zachodniej
  • utrwalanie zasad dobrego rządzenia, rządów prawa i wynikającego z rozwoju gospodarczego uczciwego podziału dóbr
  • promowanie idei praw człowieka i równouprawnienia płci
  • opracowanie zintegrowanej strategii dotyczącej kwestii humanitarnych i tych zagrażających bezpieczeństwu w regionie tj. zwalczania korupcji i biedy, bezrobocia wśród młodych ludzi, a także nielegalnego handlu i zorganizowanej przestępczości
Zobacz również:

United Nations Office for West Africa
www.unowa.unmissions.org