UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNSMIL

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Libii

United Nations Support Mission for Libya

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Libii (United Nations Support Mission for Libya - UNSMIL) jest specjalną misją polityczną, która została powołana w 2011 roku na prośbę władz libijskich. Misja ma wspierać władze tymczasowe odpowiednich strategii rozwojowych i ustanowieniu trwałego pokoju w kraju wychodzącym z konfliktu.

UNSMIL podlega Departamentowi Spraw Politycznych ONZ (Department of Political Affairs – DPA). Na jej czele stoi Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. Libii. Główna siedziba misji znajdująca się w Trypolisie, posiada także biura w miastach Benghazi oraz Sabha.

UNSMIL wspiera dialog polityczny, prawa człowieka i rozwój kraju, przejściowy system sprawiedliwości, akcje rozminowywania, demobilizację grup zbrojnych na terenie kraju, równouprawnienie płci.

Mandat

 • wspieranie procesu demokratyzacji kraju poprzez wspieranie procesu wyborczego i prac nad projektem nowej konstytucji libijskiej, a także wspieranie rozwoju zdolności instytucji krajowych do funkcjonowania w systemie demokratycznym
 • wspieranie uczestnictwa kobiet i przedstawicieli mniejszości narodowych w życiu politycznym kraju oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • promowanie rządów prawa i monitorowanie przestrzegania praw człowieka, w tym praw więźniów
 • demobilizacja dzieci-żołnierzy walczących w ruchach rewolucyjnych
 • wspieranie pojednania na terenie kraju

 • Specjalny Koordynator ds. Libii
  podczas wizyty we wschodniej części kraju.
 • odbudowa sektora bezpieczeństwa publicznego, w tym wspieranie rozwoju instytucji krajowych oraz ich zdolności do podejmowania skutecznych działań w kwestiach:
  • włączania byłych kombatantów w szeregi krajowych sił bezpieczeństwa
  • demobilizacji i reintegracji byłych kombatantów ze społeczeństwem poprzez odpowiednią edukację i stworzenie możliwości ich zatrudnienia
  • tworzenia instytucji bezpieczeństwa, w tym policji, działających z poszanowaniem praw człowieka, kobiet i mniejszości narodowych w Libii
 • zwalczanie nielegalnego rozprzestrzeniania wszelkiego rodzaju broni oraz wspieranie bezpieczeństwa przygranicznego
 • rozminowanie terenów niebezpiecznych w kraju
 • wprowadzanie w życie przepisów konwencji międzynarodowych dotyczących zakazu użycia broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej, współpracując z odpowiednimi agendami ONZ, Organizacją ds. Zakazu Użycia Broni Chemicznej i innymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami
 • koordynowanie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju
Zobacz również:

United Nations Support Mission for Libya
http://unsmil.unmissions.org/