UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOCA

Regionalne Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Afryki Środkowej

United Nations Regional Office for Central Africa

Regionalne Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Afryki Środkowej (UNOCA) otwarte zostało w Liberville (Gabon) w dniu 2 marca 2011 roku. Podobnie jak Biuro NZ ds. Afryki ZachodniejRegionalne Centrum NZ ds. Dyplomacji Prewencyjnej w Azji Środkowej, UNOCA podlega Departamentowi Spraw Politycznych ONZ. Na czele misji stoi Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego (Special Representative of the Secretary General – SRSG).

UNOCA działaniami obejmuje terytorium dziesięciu państw wchodzących w skład Unii Celnej i Gospodarczej Afryki Środkowej (ECCAS). Należą do nich: Angola, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Burundi, Republika Środkowoafrykańska oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Region ten boryka się z problemem niestabilności oraz powracających konfliktów zbrojnych.

Misja podejmuje działania w celu zapewnienia pokoju w regionie. Nieszczelne granice i napięcia polityczne w jednym z krajów często mają wpływ na sytuację w państwach sąsiednich. Bezpieczeństwo przygraniczne jest niestabilne, często dochodzi do przemycania broni, występuje zjawisko przestępczości zorganizowanej oraz liczne przypadki łamania praw człowieka. Jedną z największych grup zbrojnych jest Armia Bożego Oporu (LRA).

Mandat

Mandat misji w Afryce Środkowej przyznany został w celu ustabilizowania sytuacji w regionie i umacniania pokoju. Misja podejmuje działania mające zapobiec potencjalnym konfliktom. W sierpniu 2010 roku na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ powołano biuro polityczne ds. Afryki Środkowej. W grudniu tego samego roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło budżet misji.

Główne funkcje

 • tworzenie, w imieniu Sekretarza Generalnego ONZ, biur dobrych usług (good offices) w krajach należących do regionu
 • prowadzenie działań z dziedziny zapobiegania konfliktom
 • prowadzenie działań na rzecz budowania pokoju
 • zwiększanie współpracy pomiędzy jednostkami ONZ działającymi w regionie i ich partnerami zapewniając skuteczną koordynację oraz wymianę informacji

Priorytety

 • wspieranie mediacji między stronami konfliktu
 • przeprowadzanie wyborów w regionie. Proces wyborczy może przyczynić się do budowy pokoju, ale może stać się także źródłem napięć wśród lokalnej ludności
 • współpraca z jednostkami należącymi do systemu Narodów Zjednoczonych: Programem NZ ds. Rozwoju (UNDP), Biurem NZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), inicjatywy ONZ w kwestii kobiet (UN WOMEN) oraz Wysokim Komisarzem NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR). Współpraca dotyczy zagadnień związanych z dobrym rządzeniem, prawami człowieka, zorganizowaną transnarodową przestępczością, bronią ręczną strzelecką oraz kwestią kobiet i równości płci
 • promowanie współpracy z prywatnym sektorem i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
 • współpraca z Unią Celną i Gospodarczą Afryki Środkowej (ECCAS)
 • koordynowanie działań jednostek Narodów Zjednoczonych
 • monitorowanie sytuacji w regionie i zwracanie uwagi na mogące pojawić się zagrożenia
Zobacz również:

United Nations Regional Office for Central Africa
http://unoca.unmissions.org/