UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNIPSIL

Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Sierra Leone

United Nations Integrated Office in Sierra Leone

Historia

Konflikt w Sierra Leone rozpoczął się w marcu 1991 roku, kiedy bojownicy Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego (Revolutionary United Front - RUF) rozpoczęli wojnę we wschodniej, graniczącej z Liberią, części kraju. Celem RUF było obalenie rządu. W obronie rządu stanęła krajowa armia Sierra Leone, którą wspierała Grupa Obserwatorów Wojskowych (Economic Community of West African States Monitoring Group - ECOMOG) działająca przy Wspólnocie Ekonomicznej Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African States - ECOWAS). Jednak krajowa armia, jeszcze tego samego roku, sama doprowadziła do obalenia rządu. Zjednoczony Front Rewolucyjny kontynuwał ataki przeciwko nowym władzom kraju.

W czerwcu 1998 roku, Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała Misję Obserwacyjną ONZ w Sierra Leone (UNOMSIL - United Nations Observer Mission in Sierra Leone). W grudniu 1998 roku rozpoczęła się walka o miasto Freetown, a cały personel misji UNOMSIL został ewakuowany.

Specjalny Przedstawiciel ONZ wraz z szefem Grupy Obserwatorów Wojskowych kontynuowali wykonywanie swoich obowiązków, utrzymując bliski kontakt ze wszystkimi stronami konfliktu oraz monitorując przebieg sytuacji.

22 października 1999 roku, na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa powołano Misję ONZ w Sierra Leone (UNAMSIL - United Nations Mission In Sierra Leone). W misji utrzymania pokoju (peacekeeping) uczestniczyło 6 tysięcy osób personelu militarnego, wliczając w to 260 obserwatorów. Jednocześnie Rada Bezpieczeństwa zakończyła misję UNOMSIL.

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon w trakcie spotkania z personelem UNIPSIL, 15 czerwca 2010 r.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon
w trakcie spotkania z personelem UNIPSIL, 15 czerwca 2010 r.

W latach 200-2001 Rada Bezpieczeństwa rozszerzyła mandat misji UNAMSIL zwiększając zakres podejmowanych działań i liczbę personelu militarnego misji do 17 500 osób. W 2002 roku UNAMSIL przyczyniła się do rozbrojenia i demobilizacji ponad 75 tysięcy byłych bojowników, wliczając w to dzieci-żołnierzy.

W dniu 18 stycznia 2002 roku rząd Sierra Leone oficjalnie ogłosił koniec wojny. Sytuacja w kraju ustabilizowała się, a UNAMSIL podjęła się zorganizowania pierwszych w historii wolnych oraz uczciwych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

W 2005 roku mandat misji został zmieniony. Dotychczasowa misja utrzymania pokoju (peackeeping) przyjęła charakter misji budowania pokoju (peacebuilding) oraz nazwę UNIOSIL (United Nations Integrated Office in Sierra Leone). Jej celem było wspieranie rządu Sierra Leone w utrwalaniu pokoju oraz stabilnej sytuacji w kraju.

Ustanowienie misji UNIPSIL

4 sierpnia 2008 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała Zintegrowane Biuro Budowania Pokoju w Sierra Leone, na czele którego stoi Przedstawiciel Wykonawczy Sekretarza Generalnego ONZ (Executive Representative of the Secretary General - ERSG). Pełni on również funkcję Stałego Koordynatora ONZ w Sierra Leone.

Mandat:

 1. Obejmuje działania polityczne i rozwojowe wspierające rząd Sierra Leone w kwestiach:
  • wspierania władz lokalnych i krajowych w celu zmniejszenia napięć i zapobiegania powstawaniu konfliktów zbrojnych
  • monitorowania sytuacji w kraju w zakresie poszanowania praw człowieku
  • promowania idei praw człowieka, instytucji demokratycznych oraz rządów prawa
  • wzmacniania reform dobrego rządzenia, ze szczególnym naciskiem na mechanizmy antykorupcyjne takie jak Komisja Antykorupcyjna
  • wspierania decentralizacji rządów i odpowiedniego ustawodawstwa
  • współpracy z ciałami ONZ, takimi jak Komisja Budowania Pokoju
  • koordynacji działań jednostek Narodów Zjednoczonych na terenie kraju
 2. Podkreśla rolę współpracy pomiędzy UNIPSIL, a Wspólnotą Gospodarczą Afryki Zachodniej (ECOWAS), innymi międzynarodowymi organizacjami oraz misjami pokojowymi Narodów Zjednoczonych w regionie.
 3. Podkreśla ważną rolę kobiet w misjach pokojowych, działaniach na rzecz uniknięcia konfliktów zbrojnych oraz w celu ich rozwiązywania. Zobowiązuje UNIPSIL do promowania w rządzie Sierra Leone kwestii uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i gospodarczym kraju.
Zobacz również:

United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone
http://unipsil.unmissions.org/