Budżet i finanse

Budżet regularny ONZ

Budżet regularny ONZ pokrywa bieżące działania i funkcjonowanie Organizacji, takie jak:

  • Obsługa spotkań i konferencji, włącznie z sesjami Zgromadzenia Ogólnego, Komisji i innych organów;
  • Obsługa programów związanych z gromadzeniem informacji i prowadzeniem merytorycznych badań w takich dziedzinach jak: rozwój ekonomiczny, handel, kwestie społeczne, rozbrojenie, prawo międzynarodowe itp.
  • Wynagrodzenia i pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników, zakup wyposażenia, oficjalne podróże i utrzymanie siedzib ONZ;
  • Koszty administracyjne niektórych jednostek ONZ, takich jak Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (OHCHR), Program NZ ds. Środowiska (UNEP), Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i koszty działania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości(International Court of Justice).
Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru pięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na dwuletnią kadencję w latach 2013 -2014.
(18 października 2012 r.)

Wysokość budżetu jest ustalana w drodze rygorystycznego procesu, w którym biorą udział wszystkie państwa członkowskie. Po wnikliwej analizie planowanych wydatków przez poszczególne Departamenty ONZ, Sekretarz Generalny przedstawia budżet Zgromadzeniu Ogólnemu. Następnie jest on analizowany przez szesnastoosobowy Doradczy Komitet ds. Administracyjnych i Budżetowych. Rekomendacje Komitetu są przekazywane do dalszej analizy Komitetowi Administracyjnemu i Budżetowemu (Piąty Komitet Zgromadzenia Ogólnego), który składa się ze wszystkich państw członkowskich. W końcu budżet jest wysyłany z powrotem do Zgromadzenia Ogólnego, gdzie zostaje ponownie rozpatrzony i zatwierdzony.Drukuj