Budżet i finanse

Budżet misji pokojowych

Organizacja Narodów Zjednoczonych stanowi globalne forum, na którym państwa mogą przedstawiać i dyskutować nad najtrudniejszymi problemami, z jakimi boryka się świat. Rada Bezpieczeństwa ONZ, na podstawie Karty NZ, ponosi główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Gdy na świecie dochodzi do sytuacji zagrażającej pokojowi i kwestia ta zostanie przedłożona Radzie Bezpieczeństwa, zazwyczaj prosi ona skłócone strony o dojście do porozumienia przy użyciu pokojowych środków. W przypadku rozpoczęcia walk, Rada Bezpieczeństwa stara się doprowadzić do rozejmu. Rada Bezpieczeństwa może także wysłać misje pokojowe w niespokojne regiony świata lub nakładać sankcje ekonomiczne na skonfliktowane kraje, wywierając w ten sposób na nie nacisk, by przestrzegały pokój.

Każda misja pokojowa ma swój własny budżet. Budżety misji są przygotowywane według wzoru powstałego w oparciu o zasady dotyczące budżetu regularnego, a następnie poddawane ocenie Zgromadzenia Ogólnego. Wzór ten przewiduje ponoszenie przez pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa większych kosztów niż wynika to ze składki do budżetu regularnego ONZ. Państwa te mogą korzystać z prawa veta, a także - jak to zostało podkreślone przez Zgromadzenie Ogólne – ponoszą „szczególną odpowiedzialność” w kwestii utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz wobec operacji pokojowych.

Spotkanie Komitetu Administracyjnego i Budżetowego (Piąty Komitet) w sprawie budżetu ONZ na lata 2012 -2013

27 października 2011 r.


Drukuj