Zgromadzenie Ogólne

Podstawowym organem ONZ jest Zgromadzenie Ogólne, zwane również "Parlamentem Narodów".

Na spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego każde państwo ma prawo zabrać głos i dyskutować o najbardziej naglących problemach naszych czasów. Sesje Zgromadzenia Ogólnego odbywają się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku w sali, która może pomieścić ponad 1100 delegatów i doradców. Wszystkie państwa członkowskie mają swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Ogólnym. Każdy kraj, zarówno bogaty jak i biedny, duży i mały, dysponuje jednym głosem. Chiny, na przykład, zamieszkuje ponad miliard ludzi. Z kolei Palau jest jednym z najmniejszych państw członkowskich ONZ, liczącym zaledwie 17 000 obywateli. Lecz obydwa te kraje mają po jednym głosie. Decyzje w takich sprawach jak pokój i bezpieczeństwo, zatwierdzanie budżetów oraz przyjmowanie nowych członków, zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków. Decyzje w innych sprawach są podejmowane zwykłą większością głosów. W Zgromadzeniu Ogólnym zazwyczaj wszystkie państwa są reprezentowane przez kilkuosobową delegację, na czele której stoi Ambasador.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję nadającą Palestynie status państwa obserwatora ONZ. (29 listopada 2012 r.)

Zgromadzenie Ogólne jest uprawnione do omawiania i przyjmowania rezolucji dotyczących wszystkich spraw, jakie uzna za istotne. Wyjątek stanowią spory i  konflikty, które stanowią przedmiot obrad Rady Bezpieczeństwa.

Przyjęte rezolucje zawierają rekomendacje dla państw członkowskich. Nie mają one mocy wiążącej, a Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może zmusić rządy państw, by działały one zgodnie z zapisami rezolucji. Rekomendacje ONZ mają znaczenie o dużej wadze moralnej, ponieważ stanowią ważny głos opinii publicznej wyrażonej przez prawie wszystkie państwa na świecie.

Decyzje podjęte przez Zgromadzenie Ogólne często przyczyniają się do podejmowania stosownych działań przez poszczególne państwa. Umożliwiają także nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu rozwiązania problemów nurtujących świat. Pojedyncze kraje nie są w stanie poradzić sobie z takimi kwestiami jak handel narkotykami, ochrona środowiska, przestępczość międzynarodowa czy rozwój ekonomiczny. Postanowienia wypracowane podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego mogą przyczynić się do powstania prawnie wiążących umów, takich jak ‘Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza’ czy też ‘Konwencja o prawach dziecka’.Drukuj