Zgromadzenie Ogólne

Funkcje i kompetencje

Zgromadzenie Ogólne jest jedynym głównym organem ONZ, w którym każdy kraj ma swoich przedstawicieli. Jako najważniejsze ciało deliberujące, Zgromadzenie Ogólne spełnia następujące funkcje:

  • służy jako główne forum dla prowadzenia dyskusji o kwestiach objętych Kartą NZ, takich jak: wspieranie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, ustanowienie regulacji w dziedzinie prawa morza i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, wymiana handlowa, kontrola broni, ochrona uchodźców, walka o prawa człowieka, ochrona zasobów naturalnych, ochrona środowiska, itp.
  • wspiera współpracę międzynarodową
  • wyznacza standardy, przyjmuje rezolucje i pomaga formułować regulacje międzynarodowego prawa, co może przyczynić się do wypracowania prawnie wiążących konwencji
  • zatwierdza budżet ONZ (decyzje zapadają większością 2/3 głosów), ustala politykę administracyjną i personalną
  • koordynuje prace innych organów i ciał pomocniczych ONZ
Debata Zgromadzenia Ogólnego na temat pokojowego rozwiązywania konfliktów w Afryce

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego

  • zwraca uwagę Rady Bezpieczeństwa na sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i pokojowi międzynarodowemu
  • na mocy rekomendacji Rady Bezpieczeństwa w drodze głosowania przyjmuje większością 2/3 głosów nowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • większością 2/3 głosów wybiera członków do różnych Rad, między innymi niestałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz członków Rady Gospodarczej i Społecznej
  • wraz z Radą Bezpieczeństwa zwykłą większością głosów wybiera sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
  • na podstawie rekomendacji Rady Bezpieczeństwa w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów wybiera Sekretarza Generalnego


Drukuj