Rada Gospodarcza i Społeczna

Komitety stałe

Komitet do Spraw Programu i Koordynacji
(Committee for Programme and Coordination)

Zadaniem Komitetu jest planowanie i analizowanie programów i kierunków działania ONZ proponowanych w planach strategicznych pod katem ich efektywności oraz ustalanie priorytetów działań.

Komitet do Spraw Organizacji Pozarządowych
(Committee on Non-governmental Organizations)

Udziela rekomendacji organizacjom pozarządowym ubiegającym się o status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej. Monitoruje ich prace i ocenia czy działają zgodnie z celami i zasadami ustalonymi przez ECOSOC.Drukuj