Rada Bezpieczeństwa

Funkcje i kompetencje

Do kompetencji Rady Bezpieczeństwa należy:

  • badanie sporów i sytuacji zagrażających pokojowi oraz rekomendowanie sposobów ich rozwiązania, stwierdzanie istnienia zagrożeń dla pokoju lub agresji
  • decydowanie o zastosowaniu odpowiednich środków w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (sankcje ekonomiczne lub użycie siły)
  • udzielanie rekomendacji Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w sprawach przyjęcia nowych członków oraz kandydatów na Sekretarza Generalnego ONZ
  • wraz ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ wybór sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Każde państwo, nawet jeśli nie jest członkiem ONZ, może zwrócić uwagę Rady Bezpieczeństwa na sytuację zagrażającą pokojowi. Gdy taka skarga wpłynie, Rada zwykle zaleca osiągnięcie porozumienia środkami pokojowymi. Czasami podejmuje się ona mediacji lub prosi o to Sekretarza Generalnego ONZ. Jeżeli wybuchają walki, Rada może podjąć decyzje o wysłaniu sił pokojowych lub może zdecydować o zastosowaniu środków przymusu, czyli o podjęciu działań wymuszających przywrócenie pokoju. W procesie przywracania pokoju Rada Bezpieczeństwa blisko współpracuje z Sekretarzem Generalnym ONZ, który mianuje swoich przedstawicieli w rejonach konfliktów.Drukuj