Rada Gospodarcza i Społeczna

Komisje funkcjonalne

Osiem komisji funkcjonalnych zajmuje się głównie sprawami społecznymi. Spośród państw członkowskich Rada Gospodarcza i Społeczna wybiera członków komisji, a następnie rządy wybranych państw wyznaczają wykwalifikowanych ekspertów do udziału w pracach komisji.

Komisja do Spraw Ludności i Rozwoju
(Commission on Population and Development)
Obrady Komisji do Spraw Ludności i Rozwoju na temat sytuacji młodych ludzi.
(Nowy Jork, 23 kwietnia 2012 r.)

Zajmuje się promowaniem wiedzy o trendach i zmianach występujących w strukturach społecznych i ich skutkach na poziomie międzynarodowym. Opracowuje zalecenia, które mogą być pomocne w tworzeniu krajowych strategii dotyczących kwestii społecznych oraz w podejmowaniu działań na poziomie międzynarodowym, np. w kwestii migracji czy przyrostu naturalnego.

Komisja Nauki i Technologii dla Rozwoju
(Commission on Science and Technology for Development)

Jej zadaniem jest promowanie nauki i rozwoju technologicznego w krajach rozwijających się oraz koordynowanie działalności ONZ w tych dziedzinach. W ostatnich latach prace Komisji koncentrowały się na takich zagadnieniach jak: technologia dla małych przedsiębiorstw, wykorzystanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych na rzecz rozwoju, współpraca w zakresie biotechnologii i produkcji żywności.

Komisja Rozwoju Społecznego
(Commission for Social Development)

Koncentruje się na doradztwie dla systemu Narodów Zjednoczonych i państw członkowskich w zakresie promowania i wyznaczania priorytetów programowych dotyczących rozwoju społecznego i ekonomicznego. Opracowuje strategie i cele promujące postęp społeczny oraz rekomenduje praktyczne środki ich realizacji. Komisja monitoruje wdrażanie postanowień podjętych na szczytach, np. na Światowym Szczycie Rozwoju Społecznego (Kopenhaga, 1995 r.) w  oraz realizację planów działania przyjętych przez społeczność międzynarodową, np. Plan Działania Drugiego Światowego Zgromadzenia na Temat Starzenia się Społeczeństw (Madryt, 2002 r.).

Komisja ds. Statusu Kobiet
(Commission on the Status of Women)

Pracuje na rzecz osiągnięcia równych praw dla kobiet: prawa do decydowania w sprawach rodzinnych i państwowych, prawa do głosowania, równego dostępu do edukacji, rynku pracy i opieki zdrowotnej. Komisja przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć. Podkreśla kluczową rolę kobiet w procesie rozwoju każdego społeczeństwa.

Komisja Statystyczna
(Statistical Commission)

Działalność Komisji ma na celu wspieranie rozwoju krajowych systemów statystycznych i nowych metod w tej dziedzinie, udzielanie pomocy całemu systemowi Narodów Zjednoczonych w zbieraniu i porównywaniu danych statystycznych oraz dąży do standaryzacji terminologii i metod badawczych ułatwiających porównywanie danych statystycznych zebranych w różnych krajach.

Komisja Środków Odurzających
(Commission on Narcotic Drugs)

Powstała w celu przygotowania międzynarodowych uregulowań dotyczących kontroli nad środkami odurzającymi. Komisja monitoruje realizację światowego planu działania przeciwko środkom odurzającym, który został przyjęty w 1991 r. podczas I sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ON poświęconej walce z narkotykami. Współpracuje ona z rządami państw w kwestii nielegalnego obrotu środkami odurzającymi; likwidacji upraw krzewu koki, konopi i maku; wprowadzenia narodowych planów dotyczących zwalczania nielegalnej produkcji i obrotu syntetycznymi środkami odurzającymi (np. amfetaminą) i substancjami psychotropowymi, prekursorami oraz prania brudnych pieniędzy uzyskanych z produkcji i handlu nielegalnymi narkotykami.

Komisja Zrównoważonego Rozwoju
(Commission on Sustainable Development)

Koncentruje się na monitorowaniu realizacji zaleceń Agendy 21, które zostały uzgodnione na Szczycie Ziemi (II Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju) w Rio de Janeiro (Brazylia) w czerwcu 1992 r. Komisja zajmuje się również rozwojem małych rozwijających się państw wyspiarskich.

Komisja ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice)

Zajmuje się problemami związanymi z rosnącą przestępczością międzynarodową. Do jej zadań należy wspieranie działalności państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Komisja pomaga krajom w zbieraniu i ujednoliceniu danych, ułatwia wymianę informacji oraz organizuje szkolenia. Monitoruje również realizację programów ONZ oraz obsługuje kongresy poświęcone zagadnieniom zapobiegania przestępczości i postępowania wobec przestępców.Drukuj