Rada Bezpieczeństwa

Weto

Zasady głosowania w Radzie Bezpieczeństwa różnią się od zasad obowiązujących w Zgromadzeniu Ogólnym. Do przyjęcia rezolucji przez Radę Bezpieczeństwa wymagane jest uzyskanie dziewięciu głosów poparcia, w tym wszystkich członków stałych. Jeśli jeden z nich zgłosi sprzeciw, uchwała nie zostanie podjęta. Ta zasada, zwana „prawem weta”, odnosi się tylko do pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjmuje rezolucję w sprawie przedłużenia mandatu misji BINUCA w Republice Środkowoafrykańskiej.
(24 stycznia 2013 r.)

Do podjęcia decyzji w kwestiach proceduralnych, takich jak ustalenie porządku obrad, wystosowanie zaproszeń dla państw członkowskich do wzięcia udziału w obradach Rady, lub przyjęcie zasad proceduralnych, wymagane jest uzyskanie dziewięciu głosów z piętnastu członków Rady Bezpieczeństwa. W tych kwestiach członkom stałym Rady Bezpieczeństwa nie przysługuje prawo weta.

W ostatnich latach wiele państw zgłosiło potrzebę zmiany zasad głosowania i metod pracy Rady Bezpieczeństwa, jak również potrzebę zwiększenia liczby członków stałych. Japonia, Niemcy, Brazylia i Indie to kraje, które najbardziej domagają się przyjęcia do grona członków stałych. Japonia i Niemcy znajdują się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu pod względem wielkości przekazywanych funduszy, a Brazylia i Indie wysyłają najwięcej żołnierzy biorących udział w misjach pokojowych ONZ.

Nie ma porozumienia co do sposobu wprowadzenia zmian w Radzie Bezpieczeństwa. Każda zmiana wymaga wprowadzenia poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych.Drukuj