Rezolucje ONZ

Rezolucje ONZ są na ogół zaleceniami do podjęcia pewnych działań. Istnieje jednak ważny wyjątek od tej zasady. Kiedy Rada Bezpieczeństwa stwierdzi, że konkretna sytuacja stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, jest jego naruszeniem lub aktem agresji (Rozdział VII Karty NZ), może wezwać członków Organizacji do podjęcia wspólnych obligatoryjnych kroków, zgodnie z rezolucją RB.

Obrady Rady Bezpieczeństwa

Skuteczność rezolucji ONZ w pełni zależy od stopnia porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi oraz woli poszczególnych rządów państw w kwestii realizacji zaleceń w dobrej wierze. Społeczeństwa w każdym państwie członkowskim powinny czuwać nad tym, by ONZ realizowała cele dla których została utworzona oraz wyraźnie wspierać reprezentantów, którzy zabierają głos w ich imieniu.

Drukuj