System Narodów Zjednoczonych

Programy, fundusze i inne jednostki

Zgromadzenie Ogólne powołuje programy i fundusze ONZ do realizacji określonych zadań. Współpracują one ściśle z Radą Gospodarczą i Społeczną, a ich sprawozdania są przedmiotem zainteresowania zarówno Zgromadzenia Ogólnego, jak i Rady Gospodarczej i Społecznej. Niektóre programy i fundusze podejmują współpracę z wyspecjalizowanymi agendami i wspólnie realizują konkretne projekty.

ITC

Międzynarodowe Centrum Handlu (International Trade Centre - ITC) jest jedyną międzynarodową organizacją skupiającą uwagę wyłącznie na kwestiach związanych z rozwojem handlu w krajach rozwijających się lub państw znajdujących się w okresie przejściowym. ITC wspiera działania Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zajmuje się zagadnieniem udzielania pomocy technicznej małym i średniej wielkości przedsiębiorstwom, prowadzi badania i pomaga przy opracowywaniu strategii działania rożnych instytucji handlowych.

UNHCR

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) ma na celu zapewnienie ochrony uchodźców oraz pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, np. pomagając w powrocie do domu czy przy osiedleniu się w nowym kraju.

UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (United Nations Children's Fund - UNICEF) jest główną organizacją NZ zajmującą się sprawami dzieci. UNICEF promuje i chroni prawa dziecka na całym świecie, a zwłaszcza dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej.

UNCTAD

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) podejmuje działania w celu ułatwienia wymiany handlowej i przyspieszania rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w państwach rozwijających się.

UNDP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) pomaga krajom rozwijającym się budować potencjał pozwalający na wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Pomaga państwom przy przeprowadzaniu reform i służy pomocą w zakresie udostępniania wiedzy, doświadczenia oraz innych środków niezbędnych do budowania lepszych warunków życia. UNDP jest największym wielostronnym źródłem finansowania programów rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich ONZ z zakresu ograniczenia ubóstwa, ochrony środowiska, tworzenia miejsc pracy czy promowania praw kobiet.

UNDP również zarządza innymi ciałami, takimi jak:

UNCDF

Fundusz Rozwoju Kapitałowego (UN Capital Development Fund - UNCDF) koncentruje się na pomocy krajom najmniej rozwiniętym.

UNV

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UN Volunteers - UNV) promuje działania wolontariuszy w krajach, którym udzielana jest pomoc rozwojowa w zakresie eliminacji ubóstwa, ochrony środowiska i zdrowia, budowy struktur administracyjnych państwa.

UNODC

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) jest czołową organizacją skupiająca się na walce z nielegalnym obrotem narkotyków i środków odurzających, przestępczością międzynarodową oraz terroryzmem.

UNEP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (United Nations Environment Programme - UNEP) pełni przewodnią rolę w zakresie ochrony środowiska. Wspiera m.in. współpracę międzynarodową, stałe monitorowanie środowiska i ocenę jego stanu, jak również wczesne ostrzeganie przed grożącymi niebezpieczeństwami.

UN-Habitat

Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (United Nations Human Settlements Programme - UN-Habitat) zajmuje się wspieraniem zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich. Agenda opracowuje strategie, wymienia się wiedzą i doświadczeniem oraz wzmacnia współpracę pomiędzy rządami państw a społeczeństwem obywatelskim.

UNFPA

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund - UNFPA) pomaga przede wszystkim krajom rozwijającym się w zakresie ochrony zdrowia kobiet i planowania rodziny. Pomaga opracowywać strategie rozwoju ludnościowego, a także zajmuje się problemami związanymi z szybkim wzrostem populacji na świecie.

UNRWA

Agencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA) powstała w 1949 roku decyzją Zgromadzenia Ogólnego w celu zapewnienia ochrony i pomocy humanitarnej dla uchodźców palestyńskich w Jordanii, Libanie, Syrii oraz w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. UNRWA prowadzi działania z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej oraz prowadzi programy mające na celu poprawę sytuację uchodźców.

WFP

Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme - WFP) udziela pomocy żywnościowej najbiedniejszym krajom, prowadzi projekty dążące do zwiększenia produkcji żywności oraz udziela pomocy ofiarom klęsk naturalnych i kryzysów humanitarnych. Pomaga zarówno całym społecznościom, jak i pojedynczym osobom w odbudowie normalnego życia.

Inne jednostki

ICC

Międzynarodowe Centrum Informatyczne (International Computing Centre - ICC) dostarcza usługi w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla całego systemu ONZ – programów i funduszy, agend wyspecjalizowanych i innych jednostek Narodów Zjednoczonych.

UNAIDS

Wspólny Program Narodów Zjednoczonych do Spraw HIV/AIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS  - UNAIDS) powstał na mocy rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej w 1994 roku. UNAIDS zrzesza jedenaście jednostek systemu ONZ: UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO, Bank Światowy oraz przedstawicieli dwudziestu dwóch państw i pięciu organizacji pozarządowych reprezentujących dany region świata.

Działalność UNAIDS skupia się na krajach rozwijających się, w których obserwuje się najszybszy wzrost zachorowań na AIDS. Jego celem jest zapobieganie zarażeniom, leczenie i zmniejszanie skutków zachorowań oraz prowadzenie szerokiej akcji uświadamiającej.

UNOPS

Biuro Narodów Zjednoczonych do Spraw Obsługi Projektów (United Nations Office for Project Services  - UNOPS) utworzone przez Zgromadzenie Ogólne w 1994 r. zajmuje się przygotowaniem, realizacją oraz poszukiwaniem partnerów dla projektów rozwojowych.

UNSSC

Szkoła dla Personelu Systemu Narodów Zjednoczonych (United Nations System Staff College - UNSSC) stwarza możliwości pogłębiania wiedzy i przeprowadzania szkoleń dla pracowników organizacji wchodzących w skład systemu Narodów Zjednoczonych na całym świecie. UNSSC ma na celu zwiększenie skuteczności podejmowanych działań oraz wzmacnianie współpracy między jednostkami systemu NZ, współpracy tych jednostek z przedstawicielami władz państwowych, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim.

UNU

Uniwersytet Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations University - UNU) koncentruje się na prowadzeniu badań i kształceniu podyplomowym w zakresie najważniejszych problemów, jakimi zajmuje się ONZ. Obszary zainteresowań UNU to: pokój, bezpieczeństwo, prawa człowieka, rozwój społeczno-ekonomiczny, dobre rządzenie, globalne kwestie ludnościowe oraz zdrowie, edukacja i technologia;

UN Women

Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) została powołana przez Zgromadzenie Ogólne w lipcu 2010 roku. Jej celem jest przyśpieszenie tempa prac nad zapewnieniem równości płci, wzmocnienie roli kobiet oraz poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt na całym świecie. UN Women wspiera prace międzyrządowych ciał (np. Komisji Statusu Kobiet) w formułowaniu standardów, norm i strategii, pomaga państwom członkowskim przy wdrażaniu standardów i strategii w życie oraz wspiera rozwój skutecznej współpracy rządów ze społeczeństwem obywatelskim.Drukuj