Państwa członkowskie

„W poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych może być przyjęte każde państwo miłujące pokój, które przyjmie zobowiązania zawarte w niniejszej Karcie i - zdaniem Organizacji - zdolne jest i pragnie zobowiązania te wykonywać.

Przyjęcie każdego takiego państwa do Organizacji Narodów Zjednoczonych następuje w drodze decyzji Zgromadzenia Ogólnego, powziętej na zalecenie Rady Bezpieczeństwa.”

Artykuł 4, Rozdział 2 Karty Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest unikalną międzynarodową organizacją składającą się z suwerennych państw. Podczas gdy w 1945 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych miała 51 członków, w chwili obecnej (listopad 2012 r.) jest ich 193.

Zgromadzenie Ogólne przyjmuje nowych członków na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Najnowszymi członkami ONZ są Czarnogóra i Sudan Południowy, które dołączyły do organizacji: Czarnogóra w 2006 i Sudan Południowy 2011 roku.

Alfabetyczna lista członków ONZ w języku angielskim znajduje się pod adresem http://www.un.org/en/members/, natomiast lista chronologiczna – pod adresem http://www.un.org/en/members/growth.shtml#2000.

Ceremonia z okazji wzniesienia flagi narodowej Czarnogóry przed gmachem ONZ w Nowym Jorku.
28 czerwca 2006 r.
Jak zostać członkiem ONZ?

Tylko niepodległe państwa, które są uznawane przez społeczność międzynarodową, mogą zostać członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kraje staja się członkami ONZ na podstawie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Odpowiednia procedura została przedstawiona w Karcie Narodów Zjednoczonych:

  • Kraj składa do Sekretarza Generalnego wniosek oraz przedstawia list, w którym formalnie przyjmuje zobowiązania nałożone przez Kartę.
  • Rada Bezpieczeństwa rozważa wniosek. Następnie członkowie Rady Bezpieczeństwa głosują. Po uzyskaniu 9 z 15 głosów zatwierdzających wniosek i przy braku weta ze strony pięciorga stałych członków, Rada Bezpieczeństwa przedstawia rekomendację odnośnie przyjęcia nowego państwa w poczet ONZ.
  • Jeżeli Rada Bezpieczeństwa zaleci przyjęcie państwa, rekomendacja jest przekazywana do Zgromadzenia Ogólnego. Aby Zgromadzenie przyjęło nowe państwo członkowskie, niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów.
  • Państwo staje się członkiem ONZ wraz z datą przyjęcia odpowiedniej rezolucji.
Wystąpienie Sekretarza Generalnego w Radzie Bezpieczeństwa podczas obrad w sprawie przyjęcia Sudanu Południowego na członka Organizacji Narodów Zjednoczonych. 13 lipca 2011 r.
Drukuj