Karta Narodów Zjednoczonych

Cele i zasady

Rozdział I Karty Narodów Zjednoczonych określa cele i zasady Organizacji. Głównym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Państwa członkowskie podejmują wspólne działania na rzecz pokojowego rozwiązania spory i kryzysów. Jednakże ONZ zajmuje się także wielu innymi dziedzinami: rozwojem ekonomicznym, społecznym i sprawami politycznymi, a także działalnością humanitarną. Kwestie te mają wpływ na relacje pomiędzy poszczególnymi krajami. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest postrzegana jako „ośrodek uzgadniania działalności narodów, zmierzający do osiągnięcia wspólnych celów” (Karta NZ, paragraf 4, artykuł 1).

Rada Bezpieczeństwa: głosowanie dotyczące rezolucji w sprawie Syrii
19 lipca 2012 r.

Artykuł 2 Karty NZ definiuje fundamentalne zasady Organizacji. Zgodnie z nimi, ONZ jest organizacją dobrowolnie zrzeszającą państwa, które osiągnęły porozumienie w sprawie zasad postępowania:

  1. Organizacja opiera się na suwerennej równości wszystkich państw członkowskich. Każdy kraj należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych zachowuje swoją suwerenność i każdy z nich jest równy wobec siebie.
  2. Wszyscy członkowie Organizacji godzą się wypełniać w dobrej wierze zobowiązania podjęte przez nich na podstawie Karty NZ.
  3. Wszystkie państwa członkowskie będą rozwiązywać swoje międzynarodowe spory środkami pokojowymi.
  4. Wszystkie państwa członkowskie powstrzymają się od stosowania siły lub groźby jej użycia przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek z krajów.
  5. Wszystkie państwa członkowskie okażą ONZ wszelką pomoc w każdej akcji podjętej zgodnie z niniejszą Kartą oraz powstrzymają się od udzielenia pomocy jakiemukolwiek państwu, przeciwko któremu Organizacja zastosowała środki zapobiegawcze lub środki przymusu.
  6. Organizacja zapewni, by państwa, które nie są jej członkami, postępowały zgodnie z niniejszymi zasadami w stopniu koniecznym dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
  7. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest upoważniona do ingerencji w sprawy, „które z istoty swej należą do jurysdykcji któregokolwiek państwa” oraz nie zobowiązuje członków do przekazania takich spraw do rozwiązania przez Organizację, dopóki nie staną się one zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju.
Szczyt przywódców świata na temat działań przeciwko głodowi i ubóstwu
Nowy Jork, 20 września 2004 r.
Sekretarz Generalny Kofi Annan i Lech Wałęsa, Prezydent RP, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
Siedziba Główna ONZ w Nowym Jorku, 10 listopada 2006 r.

Karta ONZDrukuj