Rada Gospodarcza i Społeczna

Komisje regionalne

Istnieje pięć komisji regionalnych, które zajmują się problemami gospodarczymi i społecznymi w rożnych regionach świata. Do ich zadań należy pomoc przy wymianie informacji między państwami w danym regionie oraz koordynacja działalności państw i organizacji wchodzących w skład systemu ONZ.

Komisja Gospodarcza do Spraw Afryki
(Economic Commission for Africa - ECA)

Zajmuje się promowaniem współpracy regionalnej wśród państw afrykańskich i wspieraniem programów Unii Afrykańskiej. Podejmuje działania dążące do przyspieszenia rozwoju w zakresie produkcji, handlu, infrastruktury oraz budowy instytucji państwowych. Celem ECA jest ożywienie aktywności gospodarczej oraz podniesienie poziomu życia w regionie, w którym połowa ludności musi przeżyć za kwotę niższą od 1 dolara amerykańskiego dziennie. Ponad połowa wszystkich krajów najmniej rozwiniętych na świecie leży w Afryce. Siedziba Komisji Gospodarczej ds. Afryki znajduje się w Addis Abebie, Etiopii.

Komisja Gospodarcza do Spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów
(Economic Commission for Latin America and the Caribbean - ECLAC)

ECLAC koncentruje się na badaniu i analizie regionalnych problemów gospodarczych oraz udzielaniu pomocy w zakresie opracowywania planów rozwoju.

Współpracuje ona z państwami członkowskimi ONZ, organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi w takich dziedzinach jak: zaopatrzenia w żywność, rozwój rolnictwa, planowanie gospodarcze i społeczne, rozwój przemysłowy i handlowy, rozwój technologiczny, działalność przedsiębiorcza, ochrona środowiska naturalnego i polityka ludnościowa. Siedziba Komisji Gospodarczej ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów mieści się w Santiago, Chile.

Komisja Gospodarcza do Spraw Europy
(Economic Commission for Europe – ECE)
Obrady Komisji Gospodarczej do Spraw Europy
(17 kwietnia 2012 r.)

ECE powstała w 1947 r. w celu udzielenia pomocy w odbudowie państw europejskich po II Wojnie Światowej oraz wzmocnienia współpracy z państwami spoza regionu. Komisja zajmuje się problemami związanymi ze środowiskiem naturalnym, transportem, handlem, przemysłem, rolnictwem i budownictwem. Negocjuje normy i standardy, które ułatwiają współpracę między państwami członkowskimi ONZ. Siedziba Komisji Gospodarczej ds. Europy znajduje się w Genewie, Szwajcarii.

Komisja Gospodarczo – Społeczna do Spraw Azji i Pacyfiku
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP)

ESCAP wspiera działania mające na celu rozwój ekonomiczny i społeczny krajów regionu Azji i Pacyfiku. Zajmuje się regionalną współpracą gospodarczą, środowiskiem naturalnym, rozwojem rolnictwa i przemysłu, transferem technologii, transportem, infrastrukturą i turystyką, migracją siły roboczej. Podejmuje działania dążące do zmniejszenia ubóstwa i podniesienia poziomu życia. Siedziba Komisji Gospodarczo - Społeczna ds. Azji Zachodniej mieści się w Bangkoku, Tajlandii.

Komisja Gospodarczo - Społeczna do Spraw Azji Zachodniej
(Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWA)

ESCWA udziela pomocy państwom regionu w rekonstrukcji ich gospodarek i promowania współpracy gospodarczej między nimi. Jej celem jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie. Komisja koordynuje współpracę w takich dziedzinach jak: zasoby wodne, handel międzynarodowy, rolnictwo, przemysł, rozwój gospodarczy, rozwój społeczny, wykorzystanie bogactw naturalnych, transport. Siedziba Komisji Gospodarczo - Społecznej ds. Azji Zachodniej mieści się w Bejrucie, Libanie.Drukuj