UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

ONUB

Operacja Narodów Zjednoczonych w Burundi

United Nations Operation in Burundi

Czas trwania: czerwiec 2004 r. – grudzień 2006 r.
Miejsce działań: Burundi

Operację ONZ w Burundi ustanowiono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1545 z 21 maja 2004 roku. ONUB została utworzona w celu udzielenia pomocy oraz wsparcia ludności Burundi w ich wysiłkach na rzecz przywrócenia trwałego pokoju i zgody narodowej na mocy porozumienia Arusha (the Arusha Agreement) z 28 sierpnia 2000 roku. Misja rozpoczęła działalność 1 czerwca 2004 roku. Mandat ONUB obejmował:

  • zapewnienie przestrzegania zawieszenia broni
  • przeprowadzenie demobilizacji, rozbrojenia i reintegracji kombatantów ze społeczeństwem
  • monitorowanie nielegalnego przepływu broni przez granice państwa
  • tworzenie bezpiecznych warunków przy niesieniu pomocy humanitarnej
  • ułatwianie powrotu uchodźcom i osobom wysiedlonym
  • zapewnienie bezpiecznych warunków do przeprowadzenia wyborów w kraju
  • ochronę ludności cywilnej, zwłaszcza w obliczu zagrożenia przed przemocą fizyczną
  • koordynacja działań usuwania min
  • udzielanie wsparcia rządowi tymczasowemu w zakresie monitorowania granic, przeprowadzenia reform instytucjonalnych, szkolenia i monitorowania policji
  • ochronę personelu ONZ

ONUB wypełniła swój mandat 31 grudnia 2006 roku. Została zastąpiona przez Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych w Burundi (United Nations Integrated Office in Burundi – BINUB), ustanowione na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 25 października 2006 r.

ONUB - uczestnicy misji ONUB podczas ćwiczeń wojskowych w prowincji Bużumbura
ONUB - uczestnicy misji ONUB podczas ćwiczeń wojskowych w prowincji Bużumbura
Zobacz również:

United Nations Operation in Burundi
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onub/